sungai petani

Sri Subramaniya Swami Devasthanam, Sungai Petani–Thaipusam 2013

January 13, 2013 Vel EventsHinduMurugaTamilThaipusam

Sri Subramaniya Swami Devasthanam is Lord Murugan”s Temple in Sungai Petani. Located at Jalan Kuala Ketil, 08000 Sungai Petani, Kedah. Founded by year 1914. Thaipusam year 2013 event booklet as follow,  

More

1,615 festivalkavadimurugasubramanya swamisungai petanitamilthaipusam

This Velmuruga.com maintaned and managed by M-Rames.