சூர்ய காயத்ரி மந்திரம் – Sun Mantra

December 7, 2015 Vel collectionfacebookHinduTamil

பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுதிகராய தீமஹி
தந்நோ ஆதித்ய: ப்ரசோதயாத்

Bhaskaraaya Vithmahe Mahathyuthigaraaya Thimayi,
Thanno AAthithya: Prachotayath

Gayatri ManthirammantraSurianSuriya Bhagavan

Comments are currently closed.


This Velmuruga.com maintaned and managed by M-Rames.